МонголТолбо фонтын тэмдэгтүүдийн тухай

Албан бичгийг галигаар бичдэггүйн адил галигийн сэтгэлгээнээс татгалз. Кирил гарын хэвшсэн сэтгэлгээгээр монгол бичгээр бичихэд хурдан эвсэж хурдан бичдэг нийцтэй давуу талтай.

Монголтолбо фонтод бусад монгол бичгийн фонтод орж байгаагүй монгол уламжлалт хээ, математик зэрэг тоо, шинжлэх ухааны баримтад хэрэглэдэг грек цагаан толгойн үсгүүд, чиглэл заагч сум, геометрийн хэлбэр гэх мэт тэмдэгтийг нэмэв. Фонтод агуулагдаж байгаа тэмдэгтүүдийг доорх хүснэгтээс үзнэ үү.
Энэ хүснэгтэд байгаа тэмдэгтэд харгалзах юникод утгыг гарын драйвер шинээр зохиомжлоход хэрэглэгч та өөрийнхөө хэрэглээнд тааруулан, эдгээр тэмдэгтийг нэмж өгч болно.


болон бичлэг

Асуулт, Хариулт