Монгол Судар

монгол бичгийн фонт v2

Фонтын мэдээлэл

᠒᠐᠐᠃ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠩᠯᠤ (ᠲᠠᠩᠨᠤ) ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ 《ᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠠ⁈》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢᠨᠦ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤᠬᠤᠶ᠃ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ᠄

   《ᠬᠠᠷᠠᠠ ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠡ
   ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ
   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
   ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯ
   ᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ
   ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
   ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ
   ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠡ᠃
   ᠪᠣᠷᠤ ᠡᠯᠢᠶᠡᠡ
   ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ
   ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
   ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ
   ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ
   ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃
   ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠨᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ
   ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠶ᠃

ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠷᠤᠨ᠄ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶ⁈ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶ⁈ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠡ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠠ 》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠮᠤᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ᠄

   《ᠣᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ
   ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠶᠡᠡ᠃
   ᠥᠨᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ
   ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ
   ᠥᠭᠡᠷᠡᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠶ ᠵᠠᠠ᠃
   ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ
   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠵᠤ
   ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ
   ᠤᠨᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠶᠠᠠ᠃
   ᠥᠭᠡᠷᠡᠡ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ
   ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ
   ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ
   ᠮᠥᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠴᠢ᠃
   ᠥᠰᠢᠯᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ
   ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ
   ᠥᠷᠦ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ
   ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠴᠢ᠃
   ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ
   ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ
   ᠠᠨᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ
   ᠮᠥᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠴᠢ᠃
   ᠤᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ
   ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ
   ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ
   ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠴᠢ᠃
   ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠰᠦ᠄
   ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶ ᠪᠢᠳᠡ
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶᠡᠲᠦ ᠳᠦ
   ᠬᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ
   ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠶᠢ
   ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ
   ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
   ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ
   ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠳᠡᠯᠡᠡ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ
   ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠤᠳᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠭᠠᠵᠤ
   ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ
   ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ᠃

《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠡ



    ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠨᠥᠭᠦᠳ

᠀ ᠀᠋᠋ ᠀᠌᠌ ᠀᠍᠍᠍ ᠁ ᠅᠄ ᠆ ᠊᠊ ᠂ ᠃᠄᠄
᠐᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙  《》
⁉ ⁈ ⁈⁉ ⁉⁈ ⁈⁈ ⁉⁉
ᠠ ᠡᠢ ᠣ ᠤ ᠥ ᠦ ᠧ ᠨ ᠩ ᠪ ᠫ
ᠬ ᠭ ᠮ ᠯ ᠰ ᠱ ᠲ ᠳ ᠴ ᠵ ᠶ ᠷ ᠸ
ᠹ ᠺ ᠻ ᠼ ᠽ ᠾ ᠿ ᡀ ᡁ ᡂ
  
  
 

Chrome, Opera вэб хөтөч ашиглан үзнэ үү. Safari, Internet Explorer хөтөчүүдэд зарим алдаа илэрч байгаа.
Харин Firefox хөтөч монгол бичгийн хэвлэлтийг дэмжихгүй байгааг анхаарна уу!

Бяцхан зурвас сонордуулах нь


MongolianScript фонтын зохиогчдын нэг Эрдэнэчимэг эгчийн блогт буй бичмэл тиг хэмээх материалыг уншаад, энэхүү өвөрмөц сайхан хийцтэй тиг(typeface)-ийг юникод монгол бичгийн фонт руу хөрвүүлж, амилуулах санаа төрсөн юм. Урд нь энэ тигийг хэсэг залуус хамтран зурлагыг нь цахимжуулсан байна. Тэрхүү зурлагын хувилбарыг сайжруулан mongolianscript фонтын дүрмээр энэхүү фонтыг гаргаж байсан боловч ... уг эх фонт дүрмийг сайжруулан шинэчлэхэд, түүний дүрмээр хийгдсэн фонтын дүрмийг дахин шинэчлэх, давхар олон хүнд ажил хийгдэх байсан учир цаашид сайжруулсан дүрэмтэй жишиг фонт бүтээх... Ингэж монголтолбо хэмээх монгол бичгийн юникод фонт шинээр мэндлэв. Монголсудар бол монголтолбо фонтын дүрэмтэй хоёр дахь фонт болно.

Энэ тигийг "амилуулж" байхад үнэхээр typeface дезайнер хүн л ингэж гайхалтай донж загвар гаргаж болохыг мэдэрсэн юм. Тиймээс уг эх загварыг аль болох хөндөхгүй байхыг хичээсэн болно. Энэ далимд монгол бичгийн гоо сайхан уран бичлэг талаасаа сайн хөгжиж байгаа ч, нөгөө талаас цахим фонтын "гоо сайхны" хөгжил үнэхээр хангалтгүй байгааг онцлон тэмдэглэмээр. Монгол бичгийн цахим фонт бүтээх нь уран бичлэг галиграфаас тэс ялгаатай, илүү хосолмол мэргэжил шаардсан ажил учир тэр болгон хүмүүс орж чаддаггүй бололтой.

Хоёрдугаарт интернэт цахим орчинд монгол бичгээр агуулга үүсгэн хуудсаа сайхан дезайн загвартай бүтээхэд агуулгадаа тохирсон тиг загвартай цахим фонт үнэхээр дутагдалтай байгаа нь анзаарагддаг. Дезайнер хүний нүдээр харахад хийх зүйл их байна. Ингээд энэхүү жижигхэн хуудсаар дамжуулан монгол бичгийн цахим хөгжилд жаахан ч гэсэн шинэ өнгө аяс оруулж байгаа гэж итгэн монголсудар хэмээх шинэ фонтыг та бүхэндээ илгээж байнаа.

Монголсудар бол дахин давтагдашгүй өвөрмөц хийц, монгол бичгийн гоо сайхан "дархан" хүний ур ухаанаар амилж цахим ертөнцөд хөшөө болон цогцлов.

Хэлэлцүүлэг


Хажуугийн Нэвтрэх сонголтоор орж
Facebook, Twitter, Google хаягаараа санал сэтгэгдлээ үлдээнэ үү!

comments powered by Disqus